Java 8 中的数组流 Array Stream

Arrays.stream()方法 这个方法很实用, 它会直接帮你转换为单个对象。直接上代码: String[ …

Java 8 中的数组流 Array Stream 查看全文 »